Päijät-Hämeen Nukkekotiharrastajat Ry:n säännöt

Päijät-Hämeen Nukkekotiharrastajat Ry

Säännöt

1. NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen Nukkekotiharrastajat Ry. Sen kotipaikkana on Lahden kaupunki ja toiminta-alueena Suomi.

2. YHDISTYKSEN TARKOITUS

Yhdistyksen tarkoituksena on olla nukkekotiharrastuksesta ja -keräilystä sekä miniatyyrien rakentamisesta kiinnostuneiden henkilöiden keskinäisenä yhdyssiteenä, tukea ja kehittää alan harrastustoimintaa, sekä edistää nukkekotiharrastuksen tuntemusta toimialueella.

3. TOIMINTA

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää koulutus- ja valistus-tilaisuuksia sekä harjoittaa alansa julkaisutoimintaa. Yhdistys kehittää ja hankkii nukkekotiharrastuksessa tarvittavaa välineistöä jäsentensä käyttöön, järjestää kokouksia, opintokerhoja, juhlia, näyttelyitä ja retkiä. Lisäksi yhdistys ylläpitää yhteistyötä muiden vastaavien yhdistysten kanssa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi järjestää asianmukaisin luvin yhdessä toimipaikassa kahvilaliikettä, myyjäisiä ja arpajaisia. Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena ei ole kerätä voittoa.

4. JÄSENET

Yhdistyksen jäseneksi voi päästä jokainen nukkekotiharrastuksesta ja niiden keräilystä kiinnostunut henkilö.

5. JÄSENYYDEN HAKEMINEN

Jäsenyyttä haettaessa on yhdistyksen hallitukselle jätettävä kirjallisesti henkilö- ja yhteystiedot. Jäsenkysymykset ratkaisee hallitus olematta velvollinen perustelemaan hylkääviä päätöksiä.

6. EROAMINEN JA EROTTAMINEN

Eroaminen yhdistyksestä tapahtuu ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroaminen yhdistyksen kokouksessa, jossa se merkitään pöytäkirjaan. Jäsenen, joka ei noudata yhdistyksen sääntöjä ja päätöksiä, jättää sääntöihin perustuvat maksunsa määräaikana suorittamatta tai rikkoo kunniaa ja rikoslakeja vastaan, voi yhdistyksen hallitus erottaa. Erottamispäätöksestä on erotettu jäsen oikeutettu vetoamaan yhdistyksen kokoukseen jättämällä yhdistyksen hallitukselle kirjallisen valituksen 30 päivän kuluessa siitä, kun hän on saanut tiedon erottamispäätöksestä. Erottamispäätös tulee voimaan valitusajan päättyessä tai jos hallituksen erottamispäätöksestä on valitettu, kokouksen ratkaistua asian.

7. MAKSUT

Liittymis- ja jäsenmaksujen suuruuden ja maksuajat määrää vuosikokous.

8. HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa toimikaudeksi kerrallaan valittava hallitus, johon kuuluu 3-6 jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, sihteerin sekä keskuudestaan tai ulkopuolelta taloudenhoitajan sekä muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta. Se on päätösvaltainen, kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä on kokouksessa läsnä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna. Hallituksen kokoukset voidaan pitää ja niihin voi osallistua myös internetyhteyksien avulla.

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai taloudenhoitaja kukin yksin.

9. TOIMINTA- JA TILIKAUSI

Yhdistyksen toimintakausi on kesäkuusta toukokuuhun ja tilivuosi alkaa tammikuun 1. päivänä ja päättyy joulukuun 31. päivänä.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään viisi viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

10. VUOSIKOKOUS

Yhdistyksen vuosikokous pidetään toukokuun loppuun mennessä ja siinä käsitellään seuraavat asiat:

1)    Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

2)    Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

3)    Esitetään kokoukselle yhdistyksen toiminta- ja tilikertomus sekä toiminnantarkastajain tarkastuskertomus

4)    Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapaudesta

5)    Käsitellään toimintasuunnitelma seuraavalle toimikaudelle

6)    Hyväksytään tilikauden talousarvio sekä tähän liittyen päätetään liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudesta seuraavalle kalenterivuodelle ja maksuajoista

7)    Valitaan hallituksen jäsenet seuraavalle toimikaudelle

8)    Valitaan hallituksen avuksi tarvittavat jaostot

9)    Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa varahenkilöineen

10) Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

11. KOKOUSKUTSUT

Kutsu yhdistyksen vuosikokoukseen toimitetaan jäsenille sähköpostilla, kirjeellä ja/tai jäsenlehdessä vähintään 10 päivää ennen kokousta. Muut yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle samalla tavoin ja samassa ajassa.

12.  SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.

Päätöksiin, jotka tarkoittavat yhdistyksen purkamista vaaditaan vähintään 3/4 annetuista äänistä sekä päätöksen vahvistamiseen aikaisintaan kuukauden kuluttua pidettävässä yhdistyksen kokouksessa sama äänten enemmistö. Jos yhdistys purkautuu, siirtyy sen omaisuus yhdistyksen viimeisen kokouksen päättämiin näiden sääntöjen 2. pykälän mukaisiin tarkoituksiin.

Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

13. YHDISTYSLAIN NOUDATTAMINEN

Muutoin noudatetaan yhdistyksen toiminnassa voimassa olevan yhdistyslain määräyksiä.


14.03.2018